Het Bordes Fotografie hanteert de volgende Algemene Voorwaarden:
 
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel
10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw,
welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen
worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan
niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia,
negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van
artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
 
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij,
inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken.
 
3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te
herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van
de prestatie tegen een proportionele prijs.
 
4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de
door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van
toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde
vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar
redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij
de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de
markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten,
tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare
opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar
vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening
gebracht, (ii) hetgeen
in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is
bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in
omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht
en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij
gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft
gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk
voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
 
5. Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op
onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien
werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave
van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de
Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als
bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht
van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde
betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens
verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare
voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de
in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in
verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te
vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort
geschoten in de nakoming van één of meer van zijn
verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder
begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening
in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke
wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige
uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of
anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei
verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de
Fotograaf dan ook.
 
6. Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld
van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de
administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een
opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van
de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan
te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2%
afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan
komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de
Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis
van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na
facturering aan de Fotograaf voldoen.
 
7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de
Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een
bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen
toekomen.
 
8. Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de
Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn
vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij
tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf
onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden
geleverd in goed overleg en op een door beide partijen
overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van
verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in
redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de
levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50%
te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een
samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd
indien een onderdeel van een samengestelde opdracht
afzonderlijk van waarde is.
 
9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de
Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden
medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij
dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
 
10. Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het
bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het
overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de
Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van
deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de
Fotograaf.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn
aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het
overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor
hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de
overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd,
wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een
Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de
fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De
Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom
als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 
11. Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die
niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien
werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met
Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de
Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden
gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met
Fotografische werken langer worden behouden dan de
overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de
schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering
van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de
Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in
welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen
digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder
zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.
 
12. Opdracht
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij
de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om
Fotografische werken te maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door
aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de
Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen
door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke
opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt
gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en
gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van
werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar
eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke
reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de
Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de
Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is
geretourneerd.
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst
door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke
reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen
vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de
Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en
derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de
opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.
 
13. Internet
13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de
Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door
haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn
dan 800 bij 600 pixels.
13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen
andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke
strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op
internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de
gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische
werk wissen dan wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos
toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop
het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale
voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf
verstrekken.
 
14. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de
fotograaf.
 
15. Licentie
15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door
de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand
verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en
omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de
opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald,
geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig
gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel,
oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben
bedoeld.
15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van
publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage
worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die
standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard
en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs
voortvloeien.
15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor
elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het
resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke
goedkeuring.
 
16. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd
om sublicenties te verlenen aan derden.
 
17. Inbreuk op auteursrecht
17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is
overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van de Fotograaf.
17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter
hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk
gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van
gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van
overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 
18. Naamsvermelding
18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt
Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar
het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf
een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder
enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden
schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft
verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke
vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de
naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt
aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is
de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de
volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel
van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het
gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP
en de ICC standaards.
 
19. Persoonlijkheidsrechten
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en
openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de
persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1
sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de
Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door
de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding,
zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle
directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten).
 
20. Rechten van derden
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt,
is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het
verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere
rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle
aanspraken te dier zake.
20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken
aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 
21. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor
de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld
of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem
ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval
beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en
voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de
hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde
somma.
 
22. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van
faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In
geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf
het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 
23. Rechts- en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980
(CISG) is uitgesloten.
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze
Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de
Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].