Het Bordes Fotografie

 

 

Algemene voorwaarden en Bestel voorwaarden van Het Bordes Fotografie, gevestigd op Middel 1,  1551 SM te Westzaan.

 

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden van Het Bordes Fotografie (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis:

1.2 Het Bordes Fotografie, Kvk te Zaandam onder nummer 34219549, handelend onder de naam “Het Bordes Fotografie”.

1.3 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.

1.4 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet via de website van Het Bordes Fotografie een bestelling plaatst bij of diensten/ producten afneemt Het Bordes Fotografie.

1.5 Leverancier: de producent van de producten die Het Bordes Fotografie aanbiedt via het internet.

1.6 Overeenkomst(en): elke vorm van wilsovereenstemming tussen Het Bordes Fotografie enerzijds en een Klant anderzijds en elke schriftelijke vastlegging daarvan, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop

1.7 Dienstverlening: alle dienstverlening door of namens Het Bordes Fotografie al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren van bestellingen en verzenden van  producten.

1.8 Bericht(en): alle vormen van kennisgeving van Het Bordes Fotografie aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven.

1.9 Overmacht: elke van de wil van Het Bordes Fotografie onafhankelijke omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming door Het Bordes Fotografie van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Het Bordes Fotografie noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatie- of computer- en internetstoringen of andere problemen bij Het Bordes Fotografie of de Leverancier.

1.10 Gepersonaliseerd product – een product dat niet geprefabriceerd is en dat wordt gemaakt op basis van de individuele keuze of beslissing van de Klant, of een product dat duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Het Bordes Fotografie gaat u een Overeenkomst met Het Bordes Fotografie aan en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Om goed te functioneren maakt de website van Het Bordes Fotografie gebruik van cookies. Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Het Bordes Fotografie gaat de Klant akkoord met het gebruiken en plaatsen van cookies op de computer/apparaat van de Klant. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat de Klant een prettige gebruikservaring heeft.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Het Bordes Fotografie en zijn van toepassing op (de totstandkoming, inhoud en uitvoering van) alle Overeenkomsten, en alle onderhandelingen in dat verband. Deze toepasselijkheid geldt niet alleen voor de eerste met de Klant gesloten Overeenkomst, maar ook voor alle daaropvolgende Overeenkomsten, ook als deze Algemene Voorwaarden daarin niet iedere keer van toepassing worden verklaard.

2.4 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

2.5 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Bordes Fotografie worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen Het Bordes Fotografie en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt de Overeenkomst in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken.

2.6 Het Bordes Fotografie heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande overeenkomst(en).

2.7 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar, nietig of vernietigbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.

2.8 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2.9 Door gebruik te maken van de websites van Het Bordes Fotografie en/of de websites waarnaar op de website van Het Bordes Fotografie een link is gemaakt en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

2.10 Het Bordes Fotografie wijst de toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden van de hand, tenzij Het Bordes Fotografie uitdrukkelijk anders met de Klant overeenkomt.

 

Artikel 3 - Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en)

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van Het Bordes Fotografie is vrijblijvend en bindt Het Bordes Fotografie niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. Het Bordes Fotografie behoudt zich het recht voor om een aanbieding zonder opgave van redenen in te trekken of het aangaan van een Overeenkomst te weigeren en/of voorwaarden te stellen voordat zij een bestelling van een Klant accepteert. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van Het Bordes Fotografie schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 De Overeenkomst met de Klant wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Klant in staat is en blijft om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te (blijven) komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Het Bordes Fotografie.

3.3 Het Bordes Fotografie behoudt zich het recht voor een bestelling van een klant te annuleren. Het Bordes Fotografie is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal Het Bordes Fotografie de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

3.4 Om goed te functioneren maakt de web site van Het Bordes Fotografie gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina's die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Met het aanvinken van

 

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Het Bordes Fotografie, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Het Bordes Fotografie geldende omstandigheden.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor een bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.

4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Het Bordes Fotografie op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Ondanks het feit dat Het Bordes Fotografie haar activiteiten zeer zorgvuldig verricht aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden daarin. Het Bordes Fotografie behoudt zich het recht voor fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden te allen tijde te herstellen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Het Bordes Fotografie. In geen geval is Het Bordes Fotografie aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade van de Klant. Bovendien is de aansprakelijkheid van Het Bordes Fotografie te allen tijde beperkt tot het bedrag van de schade die een verzekeraar van Het Bordes Fotografie dekt.

5.2 Het Bordes Fotografie is in alle gevallen pas in verzuim nadat zij een schriftelijke ingebrekestelling van de Klant heeft ontvangen, waarin de Klant Het Bordes Fotografie een – gezien de omstandigheden – redelijke termijn, die minimaal gelijk is aan de eerste levertermijn, geeft om alsnog te leveren en Het Bordes Fotografie niet binnen die redelijke termijn alsnog levert.

5.3 De Klant dient de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken. Als de Klant niet binnen vijf dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Het Bordes Fotografie te kennen geeft dat er zichtbare gebreken zijn, wordt een product geacht door de Klant te zijn geaccepteerd. In het geval dat de Klant wel zichtbare gebreken heeft geconstateerd en de Klant dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan Het Bordes Fotografie meldt, dan dient de Klant de instructies van Het Bordes Fotografie op te volgen en op verzoek bewijs te verstrekken van de geconstateerde gebreken. Het Bordes Fotografie behoudt zich het recht voor de betreffende producten te inspecteren. Als Het Bordes Fotografie naar eigen inzicht constateert dat er inderdaad zichtbare gebreken zijn die aan haar toe te rekenen zijn, dan zal zij naar eigen keuze de producten herstellen of nieuwe producten leveren dan wel de betreffende producten crediteren. Als Het Bordes Fotografie vaststelt dat de zichtbare gebreken zijn toe te rekenen aan de Klant, de vervoerder dan wel aan een andere derde, dan brengt Het Bordes Fotografie de Klant hier van op de hoogte en dient de Klant de gevolgen van het gebrek zelf te dragen respectievelijk de vervoerder of de derde zelf aan te spreken.

 

Artikel 6 - Overmacht

6.1 Indien Het Bordes Fotografie door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht

6.2 In geval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Het Bordes Fotografie als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben. 6.3 Het Bordes Fotografie zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen, voor zover Het Bordes Fotografie hiervan daadwerkelijk op de hoogte is.

 

Artikel 7 - Klachten

7.1 Het Bordes Fotografie neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Het Bordes Fotografie.

7.2 Het Bordes Fotografie spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Het Bordes Fotografie. De klacht wordt, indien mogelijk, 10 werkdagen na het ontvangst door Het Bordes Fotografie in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

Artikel 8 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing, zulks echter met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.

8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter/rechtbank in Nederland.

 

Artikel 9 - Leveren van producten

9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket) bezorgdienst.

9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.

9.3 Het Bordes Fotografie zal alleen producten leveren in Nederland. Tenzij de consument de extra verzendkosten voor haar rekening neemt.

9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van Het Bordes Fotografie binnen zijn.

9.5 Leveringen komen voor rekening en risico van de Klant. Het Bordes Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van leveringen en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld het zoekraken van zaken.

 

Artikel 10 - Recht van herroeping

10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 14 werkdagen na levering van de bestelde producten, betreft uitsluitend groepsfoto’s. De retourkosten komen ter rekening van Het Bordes Fotografie.

10.2 Wij leveren gepersonaliseerde producten, te weten alle leveringen van de portretfoto’s, die wij niet terugnemen. Zie bij definities en wettekst:: “de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn”.

10.3 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

 

Artikel 11 - Toestemming van de Klant

11.1 De Klant geeft Het Bordes Fotografie toestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) en vervoerder PostNL voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling.

11.2 De Klant geeft Het Bordes Fotografie toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.

 

Artikel 12 - Betalingsvoorwaarden

12.1 De bestellingen kunnen online per iDeal worden voldaan via de beveiligde omgeving van de bank van de Klant.

12.2 Er kan ook worden besteld middels vooruitbetaling per factuur. Indien de Klant de factuur niet betaalt binnen 14 dagen ontvangt de Klant een e-mailherinnering met het verzoek om binnen twee weken te betalen. Er is voor de Klant geen betalingsverplichting, levering van de bestelling geschiedt na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 13 - Geheimhouding en privacy

13.1 Het Bordes Fotografie zal alle informatie en kennis die zij in het kader van de Overeenkomst van of over de Klant ontvangt dan wel verwerft, zorgvuldig behandelen. Het delen van informatie van of over de Klant gebeurt slechts voor zover dat noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de Overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting tot openbaarmaking.

13.2 De beveiliging van vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, marktconform is.